Rejestracja

Szanowni Państwo, rejestracja została zakończona. Dziękujemy za zainteresowanie naszą Konferencją.

Kontakt:

– administracja publiczna, służby mundurowe:  690 169 603

– administracja publiczna, sektor gospodarczy:690 169 610

 

Regulamin Konferencji „Strategic Cyber Forum – SCF2019”

Pełny regulamin

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Regulamin stanowi podstawę̨ organizacji Konferencji „Strategic Cyber Forum SCF2019” organizowanej przez Grupę Defence24, która odbędzie się̨ 1 października 2019 r. i określa prawa oraz obowiązki jej uczestników. Regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konferencji.
 2. Organizatorem konferencji „Strategic Cyber Forum SCF2019” jest Grupa Defence24 z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 18, 00-372 Warszawa, KRS: 0000427851, NIP: 1132857583.
 3. Celem konferencji i serii debat eksperckich jest omówienie kluczowych zagadnień związanych z wdrażaniem krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, wymiana doświadczeń oraz wypracowanie rekomendacji w tym zakresie.
 • 2 Opłaty:
 1. Udział w Konferencji dla wszystkich Uczestników jest bezpłatny.
 2. Partnerzy wydarzenia otrzymują pakiet wejściówek (ilość uzależniona od poziomu partnera).
 • 3 Warunki uczestnictwa
 1. Liczba osób uczestniczących w Konferencji jest ograniczona.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie przez Uczestnika zgłoszenia w terminie ustalonym przez Organizatora.
 3. Uczestnik zobowiązany jest dokonać́ rejestracji, by potwierdzić́ obecność́ w dniu rozpoczęcia Konferencji. Konieczne jest okazanie potwierdzenie zaproszenia do udziału w Konferencji.
 4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgód zawartych na stronie internetowej http://strategiccyberforum.com/rejestracja/.
 5. Sposób zgłoszenia, terminy wysyłania zgłoszenia oraz godziny rejestracji w dniu Konferencji zostaną̨ przekazane przez organizatora w korespondencji e-mali lub tradycyjnej.
 6. Udział osoby niepełnoletniej w Konferencji możliwy jest jedynie na podstawie pisemnej zgody opiekuna prawnego lub w towarzystwie osoby pełnoletniej.
 7. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 8. Koszty przejazdu, noclegów i wyżywienia Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 • 4 Odpowiedzialność́ Organizatora
 1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań́, aby zagwarantować́ warunki organizacyjne konferencji zgodne z opisem wydarzenia.
 2. Organizator ustala plan konferencji oraz zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji, nawet w dniu, w którym odbywa się̨ Konferencja, w tym prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień́.
 3. Zmiany w programie konferencji, o których mowa powyżej nie mogą̨ stanowić́ podstawy do kierowania roszczeń́ finansowych wobec Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń́ losowych.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, które mogą̨ zostać́ zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 • 5 Odpowiedzialność́ Uczestnika
 1. Uczestnik zobowiązuje się̨ zastosować́ się̨ do wymagań́ niniejszego Regulaminu, jak również̇ stosowania się̨ podczas konferencji do zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji i poleceń́ organizacyjno-technicznych przedstawicieli Organizatora oraz obiektu, w którym odbywa się konferencja.
 2. W szczególności na terenie obiektu zabronione jest:
 1. sprzedaż̇, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych,
 2. sprzedaż̇ i używanie narkotyków (smrodków odurzających, psychotropowych i innych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii – jt. DZ.U. z 2012 r. poz. 124, z późn. zm.).
 3. wnoszenie broni palnej i innych niebezpiecznych przedmiotów.
 4. Uczestnicy ponoszą̨ pełną odpowiedzialność́ materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, na którym odbywa się Konferencja.
 • 6 Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych jest Grupa Defence24.
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są̨ w celu przeprowadzenia Konferencji, w tym stworzenia listy lub innych.
 3. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę̨ na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów przeprowadzenia Konferencji, w tym stworzenia listy Uczestników.
 4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawy oraz żądanie usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Konferencji.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do skorzystania z serwisu zewnętrznego do przeprowadzenia rejestracji.
 6. Za zgodą Uczestnika zebrane dane mogą̨ być́ gromadzone w jednej lub wielu bazach danych bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez Administratora danych osobowych.
 7. Podczas Konferencji Organizator może przeprowadzać́ sesje fotograficzne i video. Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych. Osoba, która takiej zgody nie wyrazi zobowiązana jest do poinformowania o tym fakcie na adres biuro@defence24.pl najpóźniej do 2 dni przed datą Konferencji.
 8. Organizator rezerwuje sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania i opublikowania nazwy firmy Uczestnika, jego afiliacji, kraju pochodzenia, na liście uczestników, na stronie internetowej i kanałach społecznościowych, na co Uczestnik wyraża nieodzowną zgodę, bez ograniczeń w czasie.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania i opublikowania wizerunku Uczestnika w celach informacyjno-promocyjnych związanych z SCF2019 na co Uczestnik wyraża nieodwołalną zgodę, bez ograniczeń w czasie.
 10. Podczas rejestracji na recepcji Strategic Cyber Forum SCF2019, Uczestnik otrzymuje identyfikator imienny wraz z kodem QR zawierającym nazwę firmy podanej podczas rejestracji.
 11. Pełny opis zasad ochrony danych osobowych dostępny jest pod adresem: http://strategiccyberforum.com/rejestracja/.
 • 7 Postanowienia końcowe
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2019 r.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Defence24 Sp. z o. o. (dalej: Defence24) z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 18, 00-372 Warszawa. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych:

Informujemy, że w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia PE i RUE 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) Administratorem Twoich danych jest DEFENCE24 Sp. z o. o. (dalej: DEFENCE24) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Foksal 18, 00-372 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427851, NIP 1132857583, REGON: 146224999. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres e-mail: redakcja@defence24.pl lub pisemnie na adres siedziby DEFENCE24 Sp. z o. o., ul. Foksal 18, 00-372 Warszawa. Twoje dane osobowe w zakresie imion i nazwiska, danych związanych z miejscem pracy i pełnioną funkcją, telefon i e-mail kontaktowy będą przetwarzane: – w celu zarejestrowania zgłoszenia na konferencję organizowaną przez DEFENCE24, a w przypadku zakwalifikowania, w celu organizacji konferencji w ramach projektu STRATEGIC CYBER FORUM, aby zapewnić Ci obsługę logistyczną i dostarczyć bieżących informacji – podstawą prawną jest realizacja umowy, której stroną jest podmiot danych (art. 6 ust. 1 lit b RODO), a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO; – w celu kierowania do Ciebie przez DEFENCE24 treści marketingowych; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), uzasadniony interes Administratora polega na kierowaniu do Ciebie treści marketingowych drogą telefoniczną lub e-mailową w tym w formie newslettera w zależności od tego, na którą drogę komunikacji wyraziłeś zgodę. W zakresie przetwarzania danych w celu kierowania treści marketingowych w zakresie dotyczącym partnerów strategicznych konferencji, których lista jest aktualizowana pod adresem internetowym cybersecforum.eu, podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO); – w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez DEFENCE24 – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes DEFENCE24 (art. 6 ust. 1 lit f RODO), prawnie uzasadnionym interesem DEFENCE24 jest umożliwienie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane wybranym partnerom konferencji STRATEGIC CYBER FORUM, podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora np. dostawcom usług IT, firmom usługowym (np. transportowym), hotelom, podmiotom świadczącym usługi księgowe, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy, a także drukarniom celem przygotowania materiałów konferencyjnych i operatorom pocztowym/kurierom celem ewentualnego dostarczania dokumentów. W każdym przypadku przekazywania Twoich danych poza EOG innym podmiotom, DEFENCE24 wprowadzi odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia, że takie przekazywanie jest przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych. Więcej informacji w zakresie przekazywania danych poza EOG możesz znaleźć w Polityce Prywatności. Twoje dane osobowe przetwarzane w związku z organizacją konferencji będą przetwarzane przez czas niezbędny dla zorganizowania i przeprowadzenia konferencji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez DEFENCE24. Po upływie tego okresu dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Przysługuje Tobie prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Każda z wyrażonych zgód może zostać wycofana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych DEFENCE24 prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną. Przysługuje Tobie także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych (oprócz daty i miejsca urodzenia, informacji o płci oraz danych paszportowych) jest wymagane przez DEFENCE24 w celu zarejestrowania Cię na konferencję i ewentualnej realizacji niektórych usług, tj. noclegi, transport z lotniska. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości uczestnictwa w konferencji. Podanie pozostałych danych, jest wymagane w celu rezerwacji transportu lotniczego na konferencję. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zakupienia biletu lotniczego przez DEFENCE24.